Cartrefi Preswyl

Mae’r cartrefi preswyl yng Ngholeg Ty’r Eithin yn cynnig dull cwbl integredig o ddysgu’n ystyrlon gyda chyfleoedd dirif am ymarfer y sgiliau trosglwyddadwy sydd wedi cael eu hennill yn ystod y dydd.

galluoedd unigol. Mae cynnyrch o’r fferm ac eitemau crefft o’r gweithdai yn cael eu dwyn adref, ac mae myfyrwyr yn profi balchder a phleser o wneud cyfraniadau gwerthfawr at yr aelwyd. Maent yn ennill ystod eang o sgiliau byw cymdeithasol ac ymarferol ar yr un pryd.

Lleolir cartrefi preswyl yn y gymuned leol. Mae hynny’n cynnig llawer o gyfleoedd i’r myfyrwyr gymryd rhan mewn digwyddiadau a gweithgareddau, a meithrin diddordebau a chyfeillgarwch newydd.

Mae ein modelau Gwasanaeth Preswyl yn amrywio i sicrhau y cawn ddarparu’r ateb gorau i anghenion unigol. Rydym yn ymfalchïo yn yr aelwydydd maint domestig a’r strwythurau cefnogol sy’n gallu cael eu haddasu i oresgyn heriau myfyrwyr, yn ogystal â chynnig cyfleoedd am ddysgu a chynnydd. Bydd staff yn asesu galluoedd myfyrwyr yn gyson ac yn sicrhau bod cymorth priodol yn cael ei roi i’w cadw’n ddiogel mewn amgylchedd dysgu gwybodus.

Caiff myfyrwyr brofiad o’n model Cysylltu Bywydau lle byddant yn byw gyda Darparwyr Cysylltu Bywydau, neu mewn darpariaeth Cartref Tîm lle maent yn cael eu cefnogi gan dîm cyson o Weithwyr Ymgysylltu. Mae ein holl staff yn y ddau fodel Gwasanaeth Preswyl yn derbyn cyfleoedd hyfforddiant a datblygiad helaeth ac wedi ymrwymo’n gryf i’r gwaith seiliedig ar ymchwil maent yn ei wneud.

We need your support
As a charity we need your help to continue developing the Trust.
Find out more