Coleg Ty’r Eithin

Coleg T'yr Eithin exterior

Mae Coleg Ty’r Eithin yn cynnig amgylcheddau dysgu awyr agored cyffrous, gan ddefnyddio gweithgareddau tir a chrefft ymarferol i gefnogi datblygiad sgiliau gwaith a bywyd ar gyfer myfyrwyr dydd a phreswyl 16-25 oed, trwy Addysg Therapiwtig Sgiliau Ymarferol.

Ymddiriedolaeth Melin Ruskin

Elusen addysgol, a sefydlwyd ym 1987, yw Ymddiriedolaeth Melin Ruskin sy’n gweithredu pum coleg annibynnol, tair ysgol a darpariaeth breswyl a hyfforddiant gydol oes i oedolion ag anawsterau dysgu ac anableddau. Gan adeiladu ar lwyddiant Coleg Plas Dwbl yng Ngogledd Sir Benfro, mae’n bleser gan Ymddiriedolaeth Melin Ruskin gyflwyno Coleg Ty’r Eithin, ger Abertawe yn Ne Sir Gâr, a fydd yn agor ei ddrysau ym Medi 2020.

Mae pob canolfan Ymddiriedolaeth Melin Ruskin yn gweithio drwy ein dull addysg sy’n seiliedig ar ymchwil, sef Addysg Therapiwtig Sgiliau Ymarferol. Mae’r dull yn cael ei lywio gan ddirnadaeth addysgol Rudolf Steiner, a’i ysbrydoli gan John Ruskin a William Morris.

Mae Addysg Therapiwtig Sgiliau Ymarferol yn mabwysiadu dull person-cyfan tuag at addysg trwy gymryd rhan mewn gweithgareddau ymarferol ac ystyrlon. Mae’r disgyblion, myfyrwyr ac oedolion sydd dan ein gofal yn cael eu gosod wrth ganol ein hymagwedd holistig.

Student at a green wood working class

Dull Addysgol

Nod ein cwricwlwm yw ennyn diddordeb myfyrwyr mewn dysgu, cynyddu hunan-ymwybyddiaeth a hunan-barch, a chefnogi datblygiad sgiliau cymdeithasol, academaidd a bywyd.

Mae Addysg Therapiwtig Sgiliau Ymarferol yn ddull addysgol gyda gwahaniaeth, sy’n cynnig cwricwlwm cyfoethog ac amrywiol. Mae myfyrwyr yn cymryd rhan mewn gweithgareddau ymarferol ym meysydd y celfyddydau, crefftau, masnach, amaethyddiaeth, maetheg, sgiliau byw a’r amgylchedd.

Mae gweddnewid deunyddiau naturiol yn rhan gynhenid o ddull Ymddiriedolaeth Melin Ruskin ac yn llywio’r cwricwlwm. Er enghraifft, mewn crochenyddiaeth mae’r clai yn cael ei weddnewid yn ddysgl. Mewn gwaith coed gwyrdd, daw’r helyg yn fasged. Mewn gwaith ffeltio, daw’r wlân o’r defaid ar y fferm yn fatiau bwrdd. Yn hanfodol, trwy gymryd rhan mewn cwricwlwm o weithgareddau ymarferol, nid y deunyddiau naturiol yn unig sy’n cael eu gweddnewid yn wrthrychau ystyrlon. Oherwydd wrth siapio a gweddnewid deunyddiau, mae myfyrwyr yn siapio ac yn gweddnewid eu hunain. Fel hyn mae myfyrwyr yn dod i adnabod eu hunain ac eraill, yn datblygu ymwybyddiaeth o’u hunain ac ymwybyddiaeth gymdeithasol ac yn cael eu grymuso i wneud cyfraniadau cadarnhaol at gymdeithas yn ei chrynswth, gan roi yn ôl mewn ffordd hunan-gyfeiriedig, gynhyrchiol a phleserus. Yn Ymddiriedolaeth Melin Ruskin, ein henw ar hyn yw datblygu gweithgarwch ymwybodol hunan-ddeoredig.

87% o fyfyrwyr Ymddiriedolaeth Melin Ruskin yn gwneud cynnydd bob tymor mewn Saesneg a mathemateg

85% o’r rhai a adawodd yn 2018/2019 wedi ennill uned cymhwyster galwedigaethol

100% o fyfyrwyr a gwblhaodd eu rhaglen yn 2018/2019 wedi cyrchu lleoliadau profiad gwaith

Coleg T'yr Eithin

Lleoliad

Gyda thri chynefin gwahanol – caeau is yn y cwm, caeau coetir a thros 200 gan erw o fryniau ucheldir – mae lleoliad fferm Ty’r Eithin yn cynnig amgylchedd unigrwy a heddychlon lle gall myfyrwyr ailddychmygu eu potensial.

Mae Ty’r Eithin yn cynnig mynediad rhwydd i Abertawe sydd gerllaw a bywyd trefol lleol, gan roi cyfleoedd i ymgysylltu â’r gymuned a lleoliadau profiad gwaith. Mae’n daith 15 munud mewn car o’r M4.

Yr hen ffermdy yw calon groesawgar y coleg, gyda mannau ychwanegol wedi eu dylunio gan y pensaer adnabyddus Christopher Day. Mae’r eiddo wedi cael ei adnewyddu’n ddiweddar. Bydd myfyrwyr preswyl yn gallu byw yn yr ardal mewn un o’n tai cofrestredig Gofal Cymru.

We need your support
As a charity we need your help to continue developing the Trust.
Find out more