Cynnydd Myfyrwyr

Student at buildings at Coleg T'yr Eithin

Mae cynnydd yn cael ei gyflawni trwy ymgysylltu’n ofalus gyda dewis dan arweiniad, pan fydd llais y myfyriwr yn cyd-lywio’r profiad o’r cwricwlwm tuag at hunan-ddilysu a chyfrannu at y gymuned. Mae staff ymroddedig yr Ymddiriedolaeth yn cefnogi cyflawniad dyheadau a chanlyniadau cadarnhaol i bob myfyriwr.

Mae cynnydd myfyriwr drwy’r tri cham yn unigol ac yn cael ei sbarduno gan allu’r myfyriwr ei hun. Gwelir y model ar y dudalen gyferbyn. Mae cynnydd myfyrwyr i’w weld hefyd yn yr eitemau crefft maent yn eu cynhyrchu, y ffordd maent yn rhynwgeithio â’u cyfoedion, a’u dull o ymgysylltu â’r cwricwlwm. Mae cynnydd yn cael ei fesur hefyd yn erbyn eu canlyniadau dysgu, eu cyflawniad academaidd mewn Saesneg a mathemateg a chyflawni targedau a nodau mae myfyrwyr a disgyblion yn eu gosod i’w hunain.

1. Goresgyn Rhwystrau i Ddysgu

Trwy ein model o brentisiaethau cyfoes, caiff myfyrwyr eu helpu i nodi a gweithio trwy eu rhwystrau i ddysgu a phroblemau eraill gydag awdurdod.

Drwy eu cefnogi i gymryd rhan mewn sgiliau ymarferol a chyfathrebu eu heriau a’u cyflawniadau, mae pobl ifanc yn dysgu’r camau cyntaf tuag at ddilyn cyfarwyddiadau, parchu ffiniau cymdeithasol ac ufuddhau i brotocolau diogelwch.

2. Dysgu Sgiliau

Wrth i hyder a hunan-barch dyfu drwy gyflawniad ymarferol a chymdeithasol, mae lefelau cefnogaeth yn cael eu lleihau yn ôl yr angen wrth gynnig heriau newydd ar yr un pryd er mwyn ehangu eu sylfaen sgiliau. Mae hyn yn cynnwys amrywiaeth o brofiad gwaith mewnol, a chyfleoedd am achrediad a chymwysterau i gefnogi nodau myfyrwyr tuag at waith a byw yn annibynnol yn y dyfodol.

3. Cyfrannu at y Gymuned

Mae’r cam hwn yn canolbwyntio ar fentrau a chyfleoedd cymdeithasol a galwedigaethol sy’n wynebu tu allan, a gynigir drwy’r rhaglenni dydd a phreswyl fel ei gilydd.

Mae profiad gwaith allanol, mentrau cymdeithasol, rhaglenni hamdden, sgiliau byw, a gweithgareddau diwylliannol a chymdeithasol i gyd yn cael eu cynnwys yn nodau myfyrwyr a’u llwybrau drwy’r coleg, ac wrth bontio i mewn i’w cymunedau.

Caiff y llwybr tri cham ei drosi’n gynllun astudio pwrpasol ar gyfer pob myfyriwr sy’n cyd-fynd â chanlyniadau a gytunir a’i integreiddio mewn darpariaeth ddydd a phreswyl, fel y bo’n briodol.

We need your support
As a charity we need your help to continue developing the Trust.
Find out more